Privacy

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw NAW gegevens, persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. (na uw toestemming)
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. (na uw toestemming)
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Ik ben als uw behandelaar gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • Uw BSN nummer.
 • De datum van de behandeling en evt. declaratienummer.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld: ‘consult acupunctuur’.
 • De kosten van het consult.

Bij de intake wordt uw toestemming gevraagd de factuur per mail toe te zenden. Ik noteer uw toestemming in het dossier.

Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel noodzakelijk is. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

Contactgegevens zorgverlener en tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming: Caren Wijnheijmer, Margaretha Roosenboomlaan 42, 7545RX, Enschede. Tel: 06 36 48 29 13. Mail: caren@acupunctuurwijnheijmer.nl. Website:  www.acupunctuurwijnheijmer.nl